Obchodní podmínky eFota

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro poskytování služeb – zhotovení věci na zakázku prostřednictvím internetových stránek designer.fotoskoda.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (Údaje o dodavateli) uvedený provozovatel internetových stránek www.fotoskoda.cz a současně on-line služby FotoŠkoda Designer a objednatele (spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.

Kontaktní údaje

Název: Milan Škoda – FOTO
Sídlo: Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
IČ: 43164536
DIČ: CZ5501010163
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49839 

Bankovní spojení:

CZK - Česká spořitelna

Číslo účtu: 5498362/0800
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Rytířská 29, 110 00 Praha 1

EUR - Tatra banka (Slovensko a jiné zahraniční platby)

Číslo účtu: 2921879944/1100
Název banky: Tatra banka, a.s.
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK7311000000002921879944
SWIFT: TATRSKBX

Telefon: +420 222 929 015
Email: fotosluzby@fotoskoda.cz
Kontaktní adresa: Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
Seznam provozoven: Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, 110 00 Praha 1
Provozní doba


Vymezení pojmů

1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

2. Dodavatel / zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3. Objednatel / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4. Objednatel / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5. Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku – Objednávka spotřebitele / objednatele je návrhem smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu dodavatele / zhotovitele spotřebiteli / objednateli s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele / zhotovitele). Od tohoto momentu mezi dodavatelem / zhotovitelem a spotřebitelem / objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto případě se jedná pouze o potvrzení obdržení objednávky, kdy samo její skutečné přijetí (závazný souhlas zhotovitele) bude uskutečněno až další elektronickou zprávou a následně bude patrné v seznamu zakázek FotoŠkoda Designer. Od tohoto momentu je případný požadavek objednatele na změnu zadání zakázky zpoplatněn Kč 50,-.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetové sběrně fotografií a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách naší internetové sběrny a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednávka a storno objednávky

 1. Při realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní údaje. Registrace do systému je dobrovolná a umožňuje například komfortnější sledování zakázky on-line.
 2. Přijetí objednávky potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu.
 3. Kontrolu, opravu či storno objednávky můžete provést zdarma prostřednictvím aplikace FotoŠkoda Designer v seznamu zakázek nebo e-mailové zprávy na adresu fotosluzby@fotoskoda.cz do doby jejího přijmutí do výroby.
  Stav a pohyb zakázek můžete sledovat v seznamu zakázek.
 4. Písemné potvrzení o převzetí objednávky obsahuje označení předmětu díla, jeho rozsah, jakost,  cenu za jeho provedení a dobu zhotovení. Toto potvrzení obdrží objednatel po odeslání své objednávky.

Upozornění: Chyby v datech dodaných objednatelem
Objevíme-li v datech chyby zabraňující dalšímu zpracování, dodací lhůta se prodlužuje o dobu, kterou zhotovitel nebo tvůrce tiskových dat potřeboval pro dodání opravených dat od objednatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud objednatel na tisku nevyhovujících dat trvá přes upozornění zhotovitele, musí to potvrdit písemně. Zhotovitel po svém upozornění na nedostatky zabraňující dalšímu zpracování může v případě trvání objednatele na objednávce od smlouvy odstoupit. Zhotovitel neodpovídá za žádné nedostatky v dodaných datech, jako jsou gramatické chyby, chybějící spady, nekompatibilní obrazové formáty, apod.

Právo na odstoupení od smlouvy

Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se zpracováním zakázky bylo započato, uhradí objednatel částku odpovídající již vykonaným pracím.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v přiměřené době poskytnuté objednatelem.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (např. internet) není v případě on-line služby FotoŠkoda Designer možné, a to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst. 8 písm. c) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Zabezpečení dat

Objednatel odpovídá za obsah objednávky a na jejím základě zadané zakázky a za zálohu svých obrazových dat  (např. záloha digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti se zadáním zakázky.
Zhotovitel neodpovídá za zálohování obrazových dat objednatele a data objednatele není povinen zajistit. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 7 dnů od převzetí zakázky objednatelem předané fotografické soubory vymazat.
Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o objednateli či neobsahuje soubory  vůbec nebo v požadovaném formátu.
Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky, případně ve zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný objednatelem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky. Zhotovitel je oprávněn zejména odmítnout objednávku obsahující pornografii, dětskou pornografii, zobrazující násilí na lidech či zvířatech, omezující či narušující soukromí jiných osob.

Autorské právo

U zakázky sjednané na základě řádné objednávky se předpokládá, že objednatel má autorská práva k pořízeným záznamům a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Objednatel odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané zakázky. Objednatel tak odpovídá i za případnou škodu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku porušení autorských či jiných osobnostních práv třetích osob.
Zhotovitel je oprávněn poskytnutá data a podklady užít a modifikovat pouze v rámci zadané zakázky, k jejímu úspěšnému zhotovení.

Dodací podmínky

 1. Po námi závazně potvrzené objednávce zhotovujeme zakázky FotoKnihy do 5 pracovních dní. Expresní zpracování zakázek nabízíme s příplatky podle platného ceníku. Pokud není v potvrzení uvedeno jinak, z vážných důvodů, například provozních, můžeme lhůtu prodloužit. O tomto bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu, či jiného zvoleného způsobu komunikace.
 2. V případě bezhotovostní úhrady zakázky expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.
 3. V zásilce obdržíte doklad o zhotovení zakázky. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera.
 4. Úplný daňový doklad / fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje (název firmy z OR, adresu, IČ, DIČ) potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

Platební podmínky

 1. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou automaticky vygenerované ze standardního ceníku eFota a v době akčních nabídek a slev jsou ceny upravovány až při výdeji zakázek.
 2. Ceny jsou konečné, uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.
 3. Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.
 4. Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:
  •  hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky
  •  bezhotovostní platbou s použitím platební karty Maestro, MasterCard, Visa Electron a Visa
  •  (tyto platby jsou prováděny systémem MasterCard SecureCode a Verified by Visa)
  •  bezhotovostní platbou bankovním převodem
 5. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní
      účet.

Jak provést platbu

Volbou „hotově" zaplatíte pomocí dobírky smluvnímu přepravci v okamžiku přebírání objednané zakázky nebo při osobním převzetí na prodejně.
Volbou „bankovním převodem" zaplatíte vkladem nebo převodním příkazem na náš bankovní účet u České spořitelny. Jako VS použijte číslo objednávky.
Volbou „kartou on-line" zaplatíte pomocí běžné platební karty asociací VISA a MasterCard, která je povolena pro tento druh plateb. Platba se provádí přes platební bránu GP WebPay se standardem zabezpečení 3-D secure. více informací

Jak převzít zakázku

Volbou „doprava s dobírkou" a „doprava bez dobírky" vám bude objednaná zakázka dodána ve standardní* lhůtě smluvním přepravcem. Používáme služeb společnosti DPD.
Volbou „osobně" můžete převzít objednanou zakázku v průběhu provozní doby kamenné prodejny Centra FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1. Pro osobní odběr lze použít **expresní dodací lhůtu. Převzetí zakázky. Dodání přepravcem se uskuteční do 17.00 hodin na zadanou dodací adresu. Hodinu dodání nelze sjednat. Volbou „kurýr po Praze" vám bude zakázka dodána v časovém rozmezí 120-180 min od předání objednávky smluvnímu přepravci. O době předání přepravci vás informujeme telefonicky. Využíváme služeb firmy Sprinter a doručujeme pouze na území hlavního města Praha. Dopravu doporučujeme v kombinaci s expresní zakázkou.
Volbou „kurýr po Praze na dobírku" vám bude zakázka dodána v časovém rozmezí 120-180min od předání objednávky smluvnímu přepravci. O době předání přepravci dopravy vás informujeme telefonicky. Využíváme služeb firmy Sprinter a doručujeme pouze na území hlavního města Praha.  Dopravu doporučujeme v kombinaci s expresní zakázkou.


*Standardní dodací lhůta: dodání následující pracovní den po předání objednávky k přepravě.
**Expresní dodací lhůta: zahrnuje pouze expresní zhotovení zakázky - do 3 hodin od přesunu do výroby.

Převzetí zakázky

 1. Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,- Kč za kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku skartovat, tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za uskladnění.
 2. Objednanou zakázku můžete převzít:
  • osobně v kamenné prodejně
  • prostřednictvím přepravní společnosti DPD
  • prostřednictvím kurýrní služby na území hlavního města Prahy
 3. Doporučujeme: Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky.
 4. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka.
 5. V případě, že zakázka uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, byla poškozena, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka. Formulář zápisu o škodě v pdf a xls ke stažení.
 6. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání chybějící zakázky jdou na vrub zhotovitele.

Záruční doba, reklamace

 1. Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou 24 měsíční záruční dobu.
 2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky. Převzal-li objednavatel zakázku až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.
 3. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte našeho obchodníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného objednatelem, do kterého může objednatel uvést své výhrady k dodané zásilce (zejména k jejímu vnějšímu poškození).
 4. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel.
 5. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či objednávkový list. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku ve formě cenného balíku - Balík nezasílejte na dobírku, zboží zaslané dobírkou nebude převzato.
 6. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o zhotovení věci na zakázku. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete  o způsobu řešení informován(a).
 7. Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající vyrozumí objednatele o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 8. Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.
 9. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:
  • mechanickým poškozením a opotřebením
  • živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • světelnými a teplotními vlivy

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady – záruční vady

 1. Při výskytu odstranitelné vady má objednavatel nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu.  Není-li takový postup možný, může objednatel žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.